Navigácia

Nedeľa 5. 2. 2023

 • Návšteva kina je mimoriadnym zážitkom nielen pre dospelých, ale hlavne pre deti. Po dvojročnej pauze sme sa konečne s našimi žiakmi do kina vybrali tiež. Pre mnohých z nich to bola prvá návšteva kina v živote, ba dokonca prvá návšteva aj samotných Košíc. Celé kino bolo vyhradené len pre nich a tak si rozprávku: „Kocúr v čižmách“ mohli užiť bez obmedzení. Deťom sa rozprávka páčila, odchádzali plný nadšenia z veľkého plátna. Po rozprávke sa žiaci osviežili zmrzlinou, prešli sme sa po Optime a s novými a krásnymi zážitkami sme sa vrátili späť do školy.

 • 30. výročie vzniku SRPrvý január na Slovensku nie je len prvým dňom nového roka 2023, ale v tento deň slávime výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) na dva samostatné štáty - Českú republiku (ČR) a Slovenskú republiku (SR) – vznikla 1. januára 1993 samostatná SR.

  Pri tejto príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky sa na hodinách dejepisu a občianskej náuky v 7., 8., a 9. ročníku uskutočnila interaktívna hodina. Žiaci sa dozvedeli o tom ako vznikla samostatná Slovenská republika, čo tomu predchádzalo a akým vývojom prešla za 30 rokov jej existencie. Každý občan totiž by mal poznať dejiny štátu, v ktorom sa narodil, vzdeláva sa a žije. Takouto formou si žiaci osvojili vedomosti o svojej vlasti a takáto forma vyučovania sa im veľmi páčila.

 • Bábkové divadlo je vynikajúci didaktický prostriedok na zdokonalenie slovnej zásoby. Hra s bábkami alebo maňuškami u žiakov rozvíja predstavivosť, kreativitu a fantáziu. Od roku 2003 sa každoročne oslavuje „Svetový deň bábkového divadla“, ktorý má každý rok rovnaké motto: Buďme objavení!. Aj žiaci 5. A triedy si zahrali divadelnú rozprávku, ktorú už poznali z čítanky a vymysleli si a zahrali nový vlastný príbeh. Tak sa žiaci na chvíľu ocitli v krajine rozprávky. Bábkové divadlo im poskytlo skúsenosť s herectvom. Zistili dôležitosť správneho jazykového prejavu, intonácie a zmeny farby hlasu. Očarilo ich čo všetko môžu s divadlom prežiť.

 • V dňoch 27.01. a 31.01.2023 sa uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov našej školy. Témou vzdelávania bolo "Spracovanie tabelovaných údajov v MS Excel". Hlavným cieľom bolo prehĺbiť digitálne zručnosti v oblasti práce s tabelovanými údajmi v prostredí aplikácie MS Excel na užívateľskej úrovni a vedieť ich efektvne aplikovať vo vyučovacom procese. Školenie viedla školská digitálna koordinátorka Ing. Henrieta Lenková. Po krátkej prezentácii si učitelia zasadli za počítače a mali za úlohu spracovať jednoduché zadanie.

 • V mesiaci január sa uskutočnila beseda so žiakmi 7. A triedy ZŠ a 7. B, 7. C ŠT na tému „Ja a moja budúcnosť“. Besedu viedla Mgr. Gabriela Jozsová – výchovná poradkyňa. Žiakom vysvetlila rozdiel medzi povolaním a zamestnaním, na ktoré uviedla rôzne príklady. Oboznámila ich s pojmom kvalifikácia, ktorá je potrebná na vykonávanie určitého povolania. Pri výbere povolania nás ovplyvňuje škola, učitelia, rodina, priatelia, rozhlas a televízia. Na záver besedy výchovná poradkyňa upriamila pozornosť na to, že hlavnou úlohou výchovného poradcu je pomôcť žiakom a rodičom správne sa rozhodnúť pri výbere budúceho povolania. Žiakom sa beseda páčila, aktívne sa zapájali do diskusie. Pani učiteľka ich na konci pochválila.

 • Kyberšikana: Aké môže mať následky a kde hľadať pomoc? – Nitriansky hlásnik

  Najlepšou a najúčinnejšou ochranou pred nežiaducimi javmi v živote je prevencia. Je veľmi dôležité hovoriť so žiakmi o problémoch dnešných dní. V mesiaci január sa na našej škole pre všetkých žiakov II. stupňa uskutočnila beseda na tému „Kyberšikanovanie“.

  Cieľom bolo informovať žiakov o bezpečnom využívaní internetu a nebezpečenstvách sociálnych sietí. Boli im ozrejmené hlavné znaky, ako reagovať, keď sa stanú terčom kyberšikany alebo ak sú jej svedkami. Najdôležitejšou časťou besedy bolo upozornenie ako sa jej vyhnúť, vyvarovať sa chúlostivým situáciám a nevystavovali tým zbytočnému riziku. Žiakov táto téma veľmi zaujímala a boli im ukázané aj reálne príbehy zo života obetí kyberšikany. Zopakovali sme si aj pravidlá netikety a zásady bezpečného správania sa na internete.

 • „Dospievanie je čas, keď sa človek čuduje,

  ako takí nemožní rodičia mohli mať také skvelé dieťa.

  Mark Twain

  ​​​

  U žiakov po prechode na nižšie sekundárne vzdelávanie nastáva nová etapa v ich živote, ale nielen vo vzdelávacom procese. Žiaci v tomto období prechádzajú rôznymi fyzickými, emocionálnymi a sociálnymi zmenami. O týchto témach sme sa dňa 23. 01. so žiačkami 5. B triedy a 24. 01. so žiačkami 5. A triedy rozprávali počas besedy, ktorá niesla názov „Dospievanie.“

 • Dňa 25. 01. 2023 sa v 6. A triede uskutočnil 2. ročník súťaže s názvom „Geografický kvíz“. Súťaž bola realizovaná formou vzdelávacích zábavných aktivít a prebiehala ako skupinová práca. Pozostávala zo štyroch úloh, v ktorých si žiaci overili svoje vedomosti nadobudnuté z tematického celku Afrika. Cieľom aktivity bolo zopakovať si prebraté učivo a zároveň ukázať, že aj geografia môže byť zábavná. Súťaž sa žiakom páčila, pracovali veľmi disciplinovane a všetci sa aktívne zapojili. Žiaci za správne odpovede získavali body, ktoré sa na konci sčítali a určili sa víťazi – Bartolomej Horváth, Virgínia Horváthová, Margita Lukáčová a Kristián Horváth. Víťazi boli nakoniec odmenení vecnými cenami.

 • Dňa 25. 01. 2023 v stredu v obedných hodinách sa uskutočnila matematická súťaž pre prvý stupeň. Žiaci boli veľmi šikovní, boli rozdelení do troch kategórií. A to nasledovne I. kategória prváci, II. kategória druháci a tretiaci a III. Kategória štvrtáci. Sláva víťazom a česť porazeným.

  I. Kategória – 1. miesto - Viktória Vološinová 1. B

  2. miesto – Leon Csemer – 1. B

  3. miesto – Liliana Horváthová – 1. C

  II. Kategória – 1. miesto – Dorka Horváthová – 3. A

 • ​​​​​​​neopixel​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​LED pásiky sa skladajú z jednotlivých vyskladaných diód. Sú spoľahlivým a úsporným riešením, navyše pôsobia elegantne. Neopixel nie je nič iné ako registrovaná ochranná známka spoločnosti Adafruit Industries. V poslednej dobe sú často využívaným nástrojom na osvetlenie kuchynských liniek, skríň, kúpelní, spálne a pod. Existujú farebné varianty, no aj modely, ktoré majú možnosť meniť farbu.

  Žiaci na hodinách krúžku "Hravá informatika" si rozšírili vedomosti a zručnosti s LED pásikom. Sami si naprogramovali micro:bit v prostredí MakeCode a nastavili svetelné animácie​​​​​​. Pomocou krokosvorkových káblov napojili pásik s micro:bitom a rozžiarili celú učebňu.

Aktivity

Kontakt

 • Základná škola Drienovec
  Drienovec 44, 044 01
 • 0903 655 220

Fotogaléria